سرزمین خوبی ها
خبرگزاری تسنیم: اگرچه به دلیل ضرورت های اقتصادی و تنگناهای معیشتی همواره بر عدالت از وجه اقتصادی تأکید شده، اما کشور دارای بی‎عدالتی‎های فرهنگی نیز هست.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، متن اولین صد روز با دولت حجت الاسلام روحانی در گزارش بخش فرهنگ به شرح ذیل است: 

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه
ارائه گزارش صد روزه  مبتنی بر برنامه دولت تدبیر و امید در حوزه فرهنگ است که در هنگام تحلیف رئیس جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شد ؛ این گزارش در دو بخش تنظیم شده است .
• کلیات شامل اصول و مبانی ،اهداف و  راهبردهای دولت در بخش فرهنگ است .
• گزارش های سازمانی شامل :فرهنگ و هنر ، آموزش و پرورش ، آموزش عالی و تحقیقات ، ورزش و جوانان، میراث فرهنگی و جهانگردی و صنایع دستی است ؛ ذیل هر سازمان مسائل اصلی و اقدامات صد روزه  مورد توجه قرار می گیرد.

مبانی و اصول
دولت در بخش فرهنگ بر مبانی و اصول زیر تأکید دارد:
• پایبندی به ارزش¬های اسلامی؛
• رعایت توازن میان هویت¬های ایرانی – اسلامی؛
• تقویت انسجام فرهنگی ملی با به رسمیت شناختن تکثر فرهنگی موجود در کشور؛
اهداف
اهداف راهبردی حوزه فرهنگ و هنر عبارتند از:
o تحقق جامعه قرآنی، اخلاقی و متعالی ؛
o همبستگی ملی در عین خلاقیت و تنوع فرهنگی؛
o عدالت فرهنگی در دسترسی به فضا و فرآورده های فرهنگی؛
o سهیم کردن بخش فرهنگ در فرآیندهای توسعه؛
o کسب جایگاه شایسته درتجارت ¬جهانی محصولات فرهنگی.

خبرگزاری تسنیم: اگرچه به دلیل ضرورت های اقتصادی و تنگناهای معیشتی همواره بر عدالت از وجه اقتصادی تأکید شده، اما کشور دارای بی‎عدالتی‎های فرهنگی نیز هست.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، متن اولین صد روز با دولت حجت الاسلام روحانی در گزارش بخش فرهنگ به شرح ذیل است: 

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه
ارائه گزارش صد روزه  مبتنی بر برنامه دولت تدبیر و امید در حوزه فرهنگ است که در هنگام تحلیف رئیس جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شد ؛ این گزارش در دو بخش تنظیم شده است .
• کلیات شامل اصول و مبانی ،اهداف و  راهبردهای دولت در بخش فرهنگ است .
• گزارش های سازمانی شامل :فرهنگ و هنر ، آموزش و پرورش ، آموزش عالی و تحقیقات ، ورزش و جوانان، میراث فرهنگی و جهانگردی و صنایع دستی است ؛ ذیل هر سازمان مسائل اصلی و اقدامات صد روزه  مورد توجه قرار می گیرد.

مبانی و اصول
دولت در بخش فرهنگ بر مبانی و اصول زیر تأکید دارد:
• پایبندی به ارزش¬های اسلامی؛
• رعایت توازن میان هویت¬های ایرانی – اسلامی؛
• تقویت انسجام فرهنگی ملی با به رسمیت شناختن تکثر فرهنگی موجود در کشور؛
اهداف
اهداف راهبردی حوزه فرهنگ و هنر عبارتند از:
o تحقق جامعه قرآنی، اخلاقی و متعالی ؛
o همبستگی ملی در عین خلاقیت و تنوع فرهنگی؛
o عدالت فرهنگی در دسترسی به فضا و فرآورده های فرهنگی؛
o سهیم کردن بخش فرهنگ در فرآیندهای توسعه؛
o کسب جایگاه شایسته درتجارت ¬جهانی محصولات فرهنگی.
راهبردها

برای تحقق راهبردهای : توسعه نظام، فناوری و زیرساخت-های حوزه فرهنگ و گسترش فعالیت¬ها، فرآورده¬ها و تعاملات فرهنگی اولویت¬های راهبردی زیر در نظر گرفته شده¬اند:
اصلاح ساختار نظام مدیریت فرهنگی
همان‎گونه که فقدان چابکی و انعطاف ساختار مدیریتی در سایر بخش‎های کشور مشهود است، نظام مدیریت فرهنگی نیز از همین عوارض رنج می‎برد و نیازمند اصلاحات است. در این راستا، دولت بر واگذاری تصدی‎های اجرایی بخش فرهنگ به بخش غیردولتی، حذف قوانین و مقررات زائد و ایجاد محیط قانونی تسهیل‎گر و حامی، واردساختن نیروی انسانی کارآمد و متخصص در کلیه سطوح مدیریت فرهنگی، و اعمال رویه های مدیریتی متناسب با منطق عرصه فرهنگ و دور شدن از رویه‎های سیاسی، امنیتی و تحدید کننده تأکید دارد. اقدامات این اولویت عبارتند از:
الف) واگذاری تصدی های اجرایی بخش فرهنگ به بخش های غیردولتی
ب ) حذف قوانین و مقررات زائد و ایجاد محیط قانونی تسهیل گر
ج ) بازنگری در ساختار تشکیلاتی دستگاههای اجرایی بخش فرهنگ
د ) تربیت نیروی انسانی کارآمد در کلیه رده ها و سطوح مدیریت فرهنگی
هـ) حمایت از توسعه کمی و کیفی صنوف فرهنگی؛
و) حمایت از تأسیس و فعالیت مؤسسات غیردولتی فرهنگی و هنری؛
ز) حمایت از نهادها و تشکل‎های مردم نهاد در بخش فرهنگ و هنر؛
ح) کاهش تصدی‎گری دولت در ممیزی و اعمال سیاست حمایت از روال¬های خودتنظیمی در نظام¬های فرهنگی، هنری و رسانه ای.
تقویت تعامل فرهنگ با سایر بخش‎ها
تعامل میان بخش فرهنگ و سایر بخش ها در کشور به خوبی برقرار نشده است. پیوند میان فرهنگ با تولیدکنندگان زیرساخت¬های بخش فرهنگ، آموزش و پرورش، سیاست خارجی و روابط بین¬الملل و زندگی روزمره مردم به خوبی محقق نشده است. دولت در آینده بر برقراری چنین تعامل¬هایی تأکید خواهد کرد. از سویی دیگر، به واسطه تأکیدات مقام معظم رهبری بر تدوین پیوست فرهنگی برای اقدامات توسعه¬ای مهم، دولت خواهد کوشید تا پی‎آمدهای فرهنگی سیاست¬ها، برنامه¬ها و اقدامات خود را در چارچوب پیوست فرهنگی بررسی نماید و تعاملی دوسویه میان فرهنگ و سایر بخش¬ها برقرار سازد. اقدامات این اولویت عبارتند از:
الف) الزام مطالعات سیاست¬گذاری و پیامدسنجی فرهنگی برای طرح¬ها و پروژه¬های ملی، استانی و شهری؛
ب ) تشکیل شوراهای راهبردی برای هماهنگی بخش فرهنگ با سایر بخش¬ها از جمله صنعت، سیاست خارجی، تجارت؛
ج) ایجاد زمینه¬های گسترش تولید، توزیع، مصرف و صادرات صنایع دستی و آثار هنری اصیل و بومی؛
د) استفاده از ظرفیت‎های فرهنگی ایران اسلامی در روابط و مناسبات سیاسی و بین‎المللی.

تقویت تشکل¬های فرهنگی، علمی و هنری
همان¬گونه که در بخش اجتماعی دولت به دنبال ارتقای سرمایه اجتماعی از مسیر تقویت نهادهای مردمی است، تقویت تشکل‎های فرهنگی، علمی و هنری بخشی از برنامه دولت برای تقویت مشارکت اجتماعی اصحاب علم و هنر در جامعه، و تضمین شرایط رشد و بالندگی فرهنگی خواهد بود.

تضمین آزادی¬های مشروع و مبتنی بر مدارا برای اصحاب فرهنگ و علم
دولت یازدهم عمیقاً باور دارد که پیشرفت در علم و هنر و فرهنگ بدون سعه صدر، مدارا و تساهل، و تضمین آزادی-های مشروع برای بروز خلاقیت¬های اصحاب علم و هنر و فرهنگ امکان¬پذیر است. از این رو ضمن تأکید بر ضرورت رعایت قانون و ارزش¬های اسلامی و اجتماعی، بر حمایت قانونمند از آزادی¬های مشروع همگان و به ویژه از تولیدکنندگان علم و فرهنگ و هنر، و همچنین اعمال سیاست¬هایی برای قدرشناسی و ارج نهادن مداوم به زحمت و خلاقیت این گروه از جامعه تأکید می¬کند.
بخشی از تضمین آزادی¬های مشروع اصحاب فرهنگ و علم در ایجاد نظام¬های جامع تأمین اجتماعی برای این گروه، تضمین حقوق مؤلفان و مصنفان، و حمایت از حقوق قانونی ایشان، تأمین امنیت ایشان در برابر برخوردهای سلیقه¬ای، امنیتی و سیاسی، و همچنین فراهم کردن دسترسی ایشان به مخاطب و تشدید ارتباطات ایشان با مردم است. دولت خود را به تضمین این ملزومات متعهد می‎داند. اقدامات زیر در راستای این اولویت هستند:
الف) ایجاد سازمان¬های نظام صنفی در بخش فرهنگ؛
ب) برقراری نظام جامع تأمین اجتماعی اصحاب فرهنگ (بیمه افراد و آثار ، بیمه بی کاری و ... )؛
ج) به روزرسانی و ایجاد زمینه های اجرای قانون حمایت از حقوق مؤلفان ، مصنفان و هنرمندان؛
د) تأمین آزادی بیان مسئولانه و خلاقیت در عرصه¬های فرهنگ با تکمیل قوانین لازم و ایجاد شفافیت ضوابط؛
هـ) تأمین نیازهای فرهنگی آحاد ملت به ویژه زنان و جوانان.

توسعه فناوری¬های نوین فرهنگی
دولت یازدهم در صدد توسعه فناوری¬های نوین فرهنگی از طرق زیر است:
الف) توسعه خدمات و فعالیت¬های فرهنگی و ارتباطی در فضای مجازی؛
ب) حمایت از ایجاد شبکه¬های کابلی مبتنی بر پروتکل¬های اینترنتی برای اطلاع¬رسانی، خدمات فرهنگی و رسانه-ای توسط بخش غیردولتی؛
ج) حمایت ازسرمایه گذاری بخش غیردولتی در انتقال فناوری¬های پیشرفته فرهنگی و هنری؛

توسعه زیرساخت¬های بخش فرهنگ و هنر
با توجه به اهمیت توسعه زیرساخت¬های بخش فرهنگ و هنر، اقدامات زیر در این حوزه انجام خواهد شد.
الف) اصلاح و گسترش آموزش های فرهنگی و هنری در بخش غیردولتی؛
ب) گسترش آموزش¬های رسمی هنری در نظام های آموزشی ابتدایی، متوسطه و عالی؛
ج) توسعه فضاهای فرهنگی و هنری برای نیل به استانداردهای ملی فرهنگ؛
د) حمایت از پژوهش‎های بنیادی، راهبردی و کاربردی در فرهنگستان‎ها، پژوهشگاه¬ها و دانشگاه¬ها؛
هـ) توسعه زیرساخت¬ صنایع خلاقه و فرهنگی در حوزه ادبیات، هنرهای تجسمی، هنرهای نمایشی، موسیقی و سینما؛
و) سرمایه گذاری در توسعه صنایع تولید تجهیزات و مواد اولیه بخش فرهنگ و هنر.

برای تحقق راهبرد گسترش فعالیت¬ها، فرآورده¬ها و تعاملات فرهنگی اولویت های زیر قابل طرح است:

رونق بخشیدن به اقتصاد فرهنگ
واقعیت آن است که سرانه تولید و مصرف کتاب، فیلم، موسیقی، تئاتر و سایر محصولات فرهنگی و میزان انجام فعالیت¬های فرهنگی نظیر رفتن به موزه¬ها، بازدید از آثار باستانی و سایر صورت‎های رفتار فرهنگی که باعث فرهیختگی جامعه و رونق اقتصاد فرهنگ می‎شوند، در جامعه ایرانی در سطح رضایت¬بخشی نیست. دولت قصد دارد به کمک شناسایی موانع توسعه تولید و مصرف کالای فرهنگی، حمایت از اقتصاد فرهنگ و ایفای نقش تسهیل‎گر حمایت¬کننده در تولید محصولات فرهنگی، و همچنین تقویت زیر ساخت‎های تولید محصولات فرهنگی و مهیا ساختن زمینه‎های انجام فعالیت های فرهنگی در جامعه، اقتصاد فرهنگ را رونق بخشد. تکیه بر سیاست های اعتباری، مالی و قانونی لازم، به همراه مدارا و تساهل در عرصه فرهنگ، کانون برنامه های دولت در این بخش خواهد بود. بخشی از برنامه اقتصاد فرهنگ عبارتند از:
الف) برقراری تسهیلات قانونی و مالی برای آفرینش، توزیع، مصرف و صادرات فرآورده¬های فرهنگی؛
ب) حمایت از اقتصادی شدن بنگاه های فرهنگی؛
ج) کسب جایگاه شایسته درتجارت جهانی محصولات فرهنگی؛
د) کاهش عوارض بازرگانی ورود تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز بخش فرهنگ؛
هـ) کاهش مالیات تولیدات فرهنگی؛
و) تقویت زیرساخت¬های فناورانه مرتبط با تولید، توزیع و مصرف کالاهای فرهنگی و انجام رفتارهای فرهنگی.

تعامل فرهنگی با جهان و تعمیق دیپلماسی فرهنگی
تعامل فرهنگی واقعیتی به قدمت تاریخ بشر است و امروزه به دلیل گسترش امکانات ارتباطی، بیش از هر زمان دیگری مؤثر و واقعیت گریزناپذیر است. ایران نیز از سابقه تمدنی و فرهنگی گسترده¬ای در میراث فرهنگی جهانی برخوردار است و از این پتانسیل می¬توان برای ارائه تصویری مثبت، فرهنگی، صلح¬دوست، و جاذب مردمان ملل دیگر استفاده کرد. این تعامل همچنین برای رساندن پیام انقلاب اسلامی ضروری است. لذا دولت از مسیر گسترش ارتباطات فرهنگی، علمی و آموزشی؛ توسعه گردشگری بین‎المللی؛ گسترش همکاری¬های متقابل فرهنگی با کشورهای جهان و بالاخص در سطح منطقه و جهان اسلام؛ حمایت ویژه از انجمن‎های دوستی فرهنگی ایران و سایر کشورها به دنبال تقویت این تعامل خواهد بود.
الف) پیشگامی در اشاعه جهانی فرهنگ معنوی؛
ب) تلاش برای ارتقای جایگاه ایران در نهادهای بین‎المللی فرهنگی، ارتباطی، علمی، آموزشی، و گردشگری؛
ج) گسترش همکاری‎های فرهنگی، آموزشی، پژوهشی در سطح جهان با اولویت کشورهای منطقه و اسلامی؛
د) افزایش سهم بخش ایرانگردی و جهانگردی در اقتصاد ملی؛
هـ) حمایت ویژه از ایجاد انجمن‎های دوستی فرهنگی؛
و) توسعه و تعمیق دیپلماسی عمومی و مردم محور.

تضمین عدالت فرهنگی
اگرچه به دلیل ضرورت های اقتصادی و تنگناهای معیشتی همواره بر عدالت از وجه اقتصادی تأکید شده، اما کشور دارای بی‎عدالتی‎های فرهنگی نیز هست. عدالت در دسترسی به فضاها، محصولات، فعالیت‎ها و رخدادهای فرهنگی به نحو نامتناسبی در کشور توزیع شده است. از این رو ضرورت دارد تا بر فراهم شدن شرایطی که در آن همه جمعیت کشور به شکل عادلانه‎ای به امکانات تولید و مصرف فرهنگی و علمی، و شرایط بروز خلاقیت‎ها و ظرفیت‎های انسانی خود دسترسی داشته باشند تأکید شود.

ترویج و صیانت از باورهای دینی
مردم ایران نظام سیاسی دین¬محور را برگزیده¬اند. دولت نیز بر این باور است که ظرفیت های بسیاری در اندیشه و معرفت دینی برای ساختن جامعه¬ای فرهیخته، رو به تعالی و پیشرو وجود دارد. از این رو بر اعتلای معرفت و توسعه فرهنگ دینی با تکیه بر منابع اصیل، دوری کردن از قشری¬گری، خرافه¬گرایی و انحراف، پرهیز از تبلیغات سطحی، اشاعه عقلانیت در فهم دین، و فراهم کردن شرایط زیست و زندگی دینی برای مؤمنان تاکید دارد. دولت معتقد است ترویج اندیشه دینی باید بدون تحمیل و اجبار، و از مسیر بهبود شرایط زندگی دینی و بر مدار عقلانیت و اسلام رحمانی صورت گیرد. اقدامات این اولویت عبارتند از:
الف) اعتلای معرفت و توسعه فرهنگ قرآنی با تکیه بر منابع اصیل اسلامی؛
ب) مقابله با قشری گری، خرافه گرایی و انحرافات دینی؛
ج) ترک تبلیغات سطحی دینی و تقویت ارتباطات دینی سنتی و چهره به چهره؛
د) بهره مندی از فناوری های نوین در توسعه آموزش ها و تبلیغات دینی؛
هـ) اشاعه عقلانیت در فهم دینی؛
و) ترویج رفتار دینی و تلاش برای تبدیل باورهای دینی به عملکرد اخلاقی.

احیای ایران فرهنگی
ضرورت دارد تصویری فرهنگی از ایران در جهان نمایانده شود. معرفی تمدن ایرانی – اسلامی، معرفی مفاخر و مشاهیر فرهنگ و تمدن اسلامی بدون سلیقه ورزی های سیاسی و تنگ نظری، تقویت خط و زبان فارسی به عنوان سرمایه ملی همه ایرانیان از هر قوم و مذهبی، تعامل با ایرانیان خارج از کشور و تقویت هویت ملی در ایشان، اهتمام به شناسایی، نگهداری و معرفی میراث فرهنگی ایران و تأمین زیر ساخت¬های لازم برای استفاده از میراث فرهنگی در کلیت توسعه همه¬جانبه کشور، و فراهم آوردن زمینه¬های نقش¬آفرینی فرهنگ در تقویت نشاط ملی و فرهیختگی و بالندگی جامعه، از تاکیدات دولت برای احیای ایران فرهنگی خواهد بود.
الف) گسترش مراکز و برنامه های ایران شناسی در داخل و خارج از کشور؛
ب) شناسایی، معرفی و احیای تمدن ایران اسلامی؛
ج) شناسایی و معرفی مفاخر و مشاهیر فرهنگ و تمدن ایران؛
د) گسترش مبادلات فرهنگی بین کشورهای فارسی زبان؛
هـ) تعامل با ایرانیان خارج از کشور و تأمین نیازهای فرهنگی آنان؛
و) اهتمام به شناسایی، نگهداری و معرفی میراث فرهنگی کشور؛
ز) تأمین زیرساخت ها و ارتقای توان گردشگری در میان کشورهای دارای قرابت فرهنگی؛
ح) ایجاد زمینه ها و تأمین برنامه های لازم برای تقویت نشاط و همبستگی ملی.

 


فرهنگ و ارشاد اسلامی

مسائل اساسی حوزه فرهنگ و ارشاد اسلامی
بنا به گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مورخ مرداد ماه 1392 مسائل اساسی حوزه فرهنگ و ارشاد اسلامی به شرح زیر احصا شده است.
فرهنگ عمومی، دین و تبلیغات اسلامی
● بی‌انضباطی مالی: افزیش نابه‌سامانی و بی‌انضباطی مالی و اداری در حوزه حمایت از نهادهای غیردولتی فرهنگی،
● سیاست‌های تصدی دولت و نهادهای واسط فرهنگ: در حاشیه قرار گرفتن برخی اصناف حوزه فرهنگ تحت تأثیر قوت یافتن سیاست تصدیگری دولت نظیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان،
● نظارتی: ناتوانی در به‌سامان کردن فرآیندهای نظارتی در حوزه‌های انتشاراتی ـ مطبوعاتی که منجر به ایجاد هزینه‌های سیاسی برای نظام شده است،
● اقتصاد فرهنگ و هدفمندی یارانه‌ها: تأثیر اقتصاد بر مدیریت حوزه‌های فرهنگی ازجمله تأثیر هدفمندکردن یارانه‌ها یا تحریم‌های بین‌المللی بر بخش‌های فرهنگی مانند صنعت چاپ،
● قطب‌های زیارتی و طرح‌های نیمه‌تمام: عدم موفقیت در تعدیل سیاست‌های توسعه‌ای در قطب‌های زیارتی که منجر به ساخت‌وسازهای بی‌رویه و پروژه‌های ناتمام عمرانی در شهرهای زیارتی شده و بافت محلی و بومی شهرها را تحت تأثیر منفی قرار داده است،
● عرضه‌محور بودن خدمات فرهنگی: عدم تناسب برخی پروژه‌های زیرساختی در استان‌ها با نیاز واقعی منطقه
● دیپلماسی فرهنگی: وجود تشتت در نهادهای مرتبط با دیپلماسی فرهنگی و توسعه فعالیت‌های اجرایی سازمان فرهنگ و ارتباطات که برخلاف وظایف ستادی این دستگاه،
● اجرایی نشدن سیاست پیوست فرهنگی
● عدم اجرایی شدن سیاست مهندسی فرهنگی خصوصاً در حوزه ساماندهی دستگاه‌های فرهنگی تبلیغی.
هنر
● تغییر مدیران: تغییرات گسترده مدیریتی در حوزه هنر،
● عدم وجود مدیریت یکپارچه: عدم ایجاد مدیریت یکپارچه مناسب در فعالیت‌های کلان هنری در سطح کشور،
● دولت و اصناف: دخالت مستقیم در امور اصناف و توجه کم به حل مسئله‌ اصناف (به‌خصوص سینمایی) به‌عنوان حلقه واسط میان دولت و ملت،
● دولت‌محور بودن تولید هنری: وابسته کردن هر چه بیشتر فرآیندهای تولید هنری به دولت،
● اقتصاد هنر: تاثیرپذیری هنر از مسئله اقتصاد و تأثیرپذیری آن از سیاست‌های اصلاح ساختار ازجمله هدفمندی یارانه‌ها.
اقدامات صد روزه
در بخش فرهنگ و هنر برای تحقق اهداف دولت تدبیر و امید و حل مسائل تلاش های زیر صورت گرفته است:
برنامه های کلی
-تدوین سیاست های متناسب با دولت تدبیر و امید
-تهیه ساختاری در زمینه شکوفایی اقتصاد فرهنگ و هنر و تعیین مسئول آن
-تعیین مدیران کارآمد و متخصص و دارای مقبولیت برای چند معاونت و سازمان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
-ایجاد اتاقهای فکر متشکل از اندیشمندان و اصحاب فرهنگ ، هنر و رسانه در حوزه های مختلف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
سازمان امور سینمایی، سمعی و بصری
- شفاف‌سازی و منطقی‌کردن حمایت‌های دولتی از تولیدات سینمایی
- تلاش جهت‌ بازسازی و تجهیز سالن‌های سینما و رونق‌بخشی اقتصاد صنعت سینما که دچار بحران جدی است.
- انجام مقدمات ارایه لایحه جامع «نظام سینمایی کشور» به مجلس شورای اسلامی
- تدارک مقدمات جشنواره باشکوه فیلم فجر
سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی
- راه‌اندازی مجدد دفاتر ایرنا در کوالالامپور، کابل و دمشق
- و افزایش تعداد دفاتر شهرستان به 64 دفتر
- استقرار ایرنا، مؤسسه فرهنگی و مطبوعاتی و دانشکده خبر در ساختمان شهدای ایرنا در میدان راه‌آهن با هدف کاهش هزینه‌ها، دسترسی آسان و ...
- ایجاد اتاق فکر در جهت تعیین راه‌کارهای اجرایی مربوط به سیاست‌ها و اهداف دولت تدبیر و امید در حوزه اطلاع‌رسانی
- اخذ مجوز کارشناسی ارشد خبر بین‌الملل و جذب دانشجو در جهت تقویت و تربیت نیروی انسانی حوزه اطلاع‌رسانی
- تأمین ارز مورد نیاز دفاتر ایرنا در خارج از کشور

معاونت امور هنری
- اصلاح ساختارهای نظارتی و تطبیق وضعیت مجوزها با شرایط مطلوب.
- انجام مطالعات ورود بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف هنر برای سرمایه‌‌گذاری‌های آتی جهت رهایی دولت از هزینه‌های غیرضروری.
- بازسازی و ترمیم روابط هنرمندان و اساتید مبرز کشور با مجموعه مدیریت هنری دولت، ازطریق ارتباط با انجمن‌های صنفی، خانه تخصصی هنر مانند خانه موسیقی، تئاتر و ...
- انجام برنامه‌های حمایتی در بخش‌های مربوط به موضوعات اجتماعی ضروری ازجمله وضعیت اجراهای صحنه‌ای، نمایشگاه‌های مختلف هنری، گالری‌ها و موضوع مد و لباس در سطح جامعه و ...
- صدور مجوز 1350 اجرای صحنه‌ای موسیقی
- صدور مجوز 1149 شعر و ترانه و صدور مجوز 34 آلبوم آثار صوتی و 13 آلبوم تصویری
- اعطای نشان شیما به تولیدکنندگان پوشاک برای طرح‌های مصوب کارگروه ساماندهی مد و لباس
- تشکیل شورای امور نگارخانه‌ها برای بررسی پرونده متقاضیان تأسیس نگارخانه‌ها و مؤسسات تک‌منظوره

معاونت فرهنگی
- تلاش برای ایجاد حسن ظن در اصحاب فرهنگ از طریق جلسات و دیدارها و بازسازی اعتماد
-معرفی 170 نفر از نویسندگان برای استفاده از تسهیلات بیمه‌ای صندوق حمایت
- معرفی 1069 واحد چاپخانه، لیتوگرافی و صحافی برای دریافت مبلغ 100 میلیارد ریال تسهیلات ارزی
- برگزاری چهار نمایشگاه کتاب استانی با پرداخت یارانه 40 درصد
-خرید 10 میلیارد ریال از ناشرین کشور و اهداء 430 هزار جلد کتاب به مراکز علمی کشور
- تسهیل در روند بررسی و صدو مجوز چاپ کتاب به تعداد 11169 عنوان کتاب
-اجرای طرح نصب سیستم صدور مجوز مجازی کتاب در استانها کشور
- ایجاد یک تفاهم اولیه در مورد رابطه ی امنیت و فرهنگ و برداشتن فضای امنیتی از حیطه ی فرهنگ
- حلّ مسأله ی ممنوع القلم بودن برخی نویسندگان در داخل کشور
- دستور تجدیدنظر درباره کتبی که غیرمجاز یا مشروط شده است و شروع بررسی ها
- رفع توقیف و صدور مجوز به 20 کتاب
- تعیین شورای علمی-برنامه ریزی نمایشگاه کتاب سال 93
- پیگیری و تمهیدات لازم برای هفته کتاب با حضور گسترده تر نهادهای عمومی، دولتی و خصوصی
- برگزاری جشنواره صنعت چاپ با تکفّل و اداره تشکل های مرتبط به صنعت چاپ
معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی
- تدوین و اعلام شیوه‌نامه توزیع یارانه مطبوعات با مشارکت سرآمدان صنف مطبوعات
- تقدیم پیش‌نویس لایحه قانون تبلیغات به دولت
- تشکیل شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی روزنامه‌نگاری
- جایگزین کردن سازوکار صنفی به جای دولتی در فرآیند صدور پروانه خبرنگاری
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
- طرح "نظریه هم‌افزایی فرهنگها" در جریان سی و هفتمین اجلاس کنفرانس عمومی یونسکو
- شرکت در همایش سالانه مجمع گفتگوی تمدنها در رودس یونان.
- گفتگوی دینی با مقامات رسمی و دینی کشورهای تایلند و سریلانکا و تمهید مقدمات گفتگوی اسلام بودیسم.
- شرکت در اجلاس بین‌المللی شورای جهانی کلیساها در پوسان -کره جنوبی
- میزبانی از هیئت بلندپایه دینی آذربایجان
- اعزام هیئت بلند پایه دینی به ترکیه جهت گفتگو با مقامات سازمان دیانت و علما و اندیشمندان دینی
- شرکت در اجلاس بین‌المللی گفتگوی ادیان در آستانه - قزاقستان
- برگزاری هفته فرهنگی روسیه ، اندونزی چین و تاتارستان و برگزاری هفته دوستی کودکان ایران و روسیه
- امضای تفاهم‌نامه تأسیس رسمی نمایندگی‌های فرهنگی در تهران و پکن (در تهران)
- افتتاح ساختمان مرکز آموزش زبان فارسی و تأسیس حافظ‌سرا در دانشگاه داکا
- امضای تفاهم‌نامه همکاری‌های فرهنگی با کشور ویتنام
- میزبانی از هیئت‌های بلندپایه از نخبگان فرهنگی، سیاسی و رسانه‌ای از کشورهای سوریه، کویت و بلژیک.
- اعزام مبلغان دینی به تعداد 1200 نفر غیر ایرانی و 60 ایرانی و همچنین 100 نفر در قالب گروه‌های تواشیح به حدود 52 کشور در ماه رمضان و 94 نفر ایرانی و بیش از 600 نفر غیر ایرانی به 67 کشور در ماه محرم جهت انجام امور تبلیغی و فرهنگی
- سفر هیئت بلندپایه علمی از فلاسفه کشور به تونس جهت شرکت در سمینار فلسفه شرق از ابن‌سینا تا ملاصدرا
- تألیف ، ترجمه و انتشار 36 عنوان کتاب
سازمان حج و زیارت
- تدوین سند جامع تعالی حج جمهوری اسلامی ایران به عنوان الگوی حج‌گزاری تدوین گردیده و به زودی رونمایی خواهد شد.
- مدیریت وجوه سپرده‌های متقاضیان سفر حج و عمره برای حفظ ارزش سپرده‌ها هنگام عزیمت
-کاهش هزینه حجاج در سال جاری
- کاهش سفر زمینی حجاج در عربستان
- اقدامات زیربنایی برای ایجاد تسهیلات و خدمات بین‌راهی زوار اباعبدالله‌الحسین (ع) از مسیر شلمچه با محوریت بخش خصوصی و حمایت دولت
-آغاز فاز  مطالعاتی برای احداث اقامتگاه زائران ایرانی در کشورهای عربستان و عراق
نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور
- راه‌اندازی، افتتاح و بهره‌برداری از 100 باب کتابخانه عمومی
- راه‌اندازی تعداد 300 ایستگاه مطالعه، با 7 میلیون جلد کتاب در سراسر کشور (هر ماه 100 ایستگاه)
- بهره‌برداری از مرحله نخست کتابخانه دیجیتال زبان فارسی با 50 هزار جلد کتاب
- راه‌اندازی تلویزیون اینترنتی کتاب با روزانه 4 ساعت تولید و 8 ساعت پخش (http:\www.pgb.ir)
-راه‌اندازی خبرگزاری فرهنگ (کتابخوانی و مطالعه مفید)

صندوق حمایت از هنرمندان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران
- پرداخت سه میلیارد و چهارصد و شش میلیون ریال به 2533 نفر اصحاب فرهنگ و هنر در اجرای طرح تکریم و مستمری هنرمندان پیشکسوت
- پرداخت بیست میلیارد ریال به سازمان تأمین اجتماعی بابت بیمه 60 هزار خانوار اصحاب فرهنگ، هنر و روزنامه‌نگاران
- پرداخت 2 میلیارد ریال بابت بیمه درمان تکمیلی و حوادث 4669 نفر اصحاب فرهنگ، هنر و روزنامه‌نگاران

برنامه های آتی
-تعیین تکلیف وضعیت نشر الکترونیک
-پیگیری موضوع راه اندازی شهرک صنعت چاپ و نشر در قم، اصفهان، مشهد، تهران بر اساس تفاهم نامه منعقده با وزارت صنعت، معدن وتجارت
- اصلاح ساختارهای نظارتی و تطبیق وضعیت مجوزها با شرایط مطلوب.
- انجام مطالعات ورود بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف هنر برای سرمایه‌‌گذاری‌های آتی جهت رهایی دولت از هزینه‌های غیرضروری.
- بازسازی و ترمیم روابط هنرمندان و اساتید مبرز کشور با مجموعه مدیریت هنری دولت، ازطریق ارتباط با انجمن‌های صنفی، خانه تخصصی هنر مانند خانه موسیقی، تئاتر و ...
- انجام برنامه‌های حمایتی در بخش‌های مربوط به موضوعات اجتماعی ضروری ازجمله وضعیت اجراهای صحنه‌ای، نمایشگاه‌های مختلف هنری، گالری‌ها و موضوع مد و لباس در سطح جامعه و ...
- شفاف‌سازی و منطقی‌کردن حمایت‌های دولتی از تولیدات سینمایی
- تلاش جهت‌ بازسازی و تجهیز سالن‌های سینما و رونق‌بخشی اقتصاد صنعت سینما که دچار بحران جدی است.
- ارایه لایحه جامع «نظام سینمایی کشور» به مجلس شورای اسلامی
- ارایه لایحه اصلاح قانون مطبوعات به مجلس شورای اسلامی
- تدارک مقدمات جشنواره باشکوه فیلم فجر

آموزش و پرورش
 مسائل اساسی آموزش و پرورش

اجرای طرح تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش :
این طرح کلان بدون امکان سنجی لازم و با شتاب زدگی به اجرا درآمده است. ضعف مطالعات کارشناسی در استقرار نظام جدید آموزشی مشکلات زیر را بوجود آورده است  :
ـ اسناد زیر نظامهای ششگانه و برنامه های میان مدت و کوتاه مدت برای اجرای همه جانبه وکامل طرح تحول تهیه و الف تنظیم نشده است.
ـ ضوابط و مقررات آموزشی و پرورشی لازم برای اجرای دقیق برنامه ها تهیه و تدوین نشده است.
ـ اجرای شتابزده ساختار جدید بویژه اضافه شدن پایه ششم به دوره ابتدایی موجب کسری شدید آموزگار در این دوره شده است که برای رفع این مشکل تعداد قابل توجهی از نیروهای قرارداد کارمعین که عموماً از میان نیروهای خدماتی و راننده بوده‌اند بدون احراز شرایط لازم به عنوان آموزگار به کلاسهای درس هدایت شده اند.
ـ علیرغم تمهیدات بکار گرفته شده ، سال تحصیلی با کمبود حدود 24000 معلم دوره ابتدایی آغاز شده است .
ـ دوره‌های آموزشی لازم برای پایه های تحصیلی جدید برگزار نشده است و با شرایط نامناسب و غالباً بدون کیفیت لازم اجرا شده است.
ـ  به دلیل پوشش کامل دانش آموزان دوره ابتدایی که متأسفانه بنا به دلایل فوق با رشد زیادی مواجه شده بود ، دوره پیش دبستانی علیرغم اهمیت آن بویژه در مناطق محروم و دو زبانه جمع آوری و یا با کاهش خدمات مواجه شده است.
برنامه ریزی و نیروی انسانی 
- به دلیل پیش بینی نشدن مکانیزم های لازم از جمله توجه جدی به موضوع نظارت و کنترل پدیده جعل در مدارک تحصیلی و یا صدور مدارک خلاف واقع با سیر صعودی زیادی مواجه شده است بنحوی که در سال 91 حجم این پرونده جمعاً برابر 8 سال گذشته بوده است.
-اختصاص ناصحیح منابع از یکطرف و کسری اعتبارات آموزش و پرورش از سوی دیگر باعث نابسمانی شرایط رفاهی و مالی مدارس شبانه روزی شده است بنحوی که در برخی مواقع امکان تهیه یک وعده غذای گرم محتوی مواد پروتئینی در طول یکماه ممکن نشده است !!؟
ـ برنامه ریزی درسی بویژه برای پایه های جدید در ساختار اجرا شده ، عمدتاً با تناقص فرآیندی مواجه بوده است بنحوی که امکان همسویی آنها با برنامه درس ملی فراهم نشده است و مراحل اعتبار بخش خود را بنحو مطلوب طی نکرده است.
- توزیع نیروی انسانی در بین مناطق کشور و میان دوره های مختلف تحصیلی با مشکلات عدیده مواجه است . در حالیکه نسبت جنسی دانش‌آموزان حدود 51 پسر به 49 دختر می باشد. اما نسبت معلمان زن به مرد حدود 65 به 35 بوده است که این نسبت در برخی استانها تا 75 به 25 در تغییر بوده است.
- در سال جاری تحصیلی ، آموزش و پرورش با حدود 000/50 نفر نیروی مازاد مواجه بوده است و این در حالی است که به دلیل توزیع نامتقارن نیروی انسانی حدود 58000 کمبود در سایر مناطق و یا رشته‌های تحصیلی ، آموزش و پرورش را وادار به پرداخت حق التدریس اضافه کرده است.
‌بودجه و منابع مالی
- مدیریت ناصحیح بر بودجه و اختصاص آن ، باعث شده تا سهم اعتبارات پرسنلی به غیر پرسنلی به بیش از 99 درصد بالغ گردد و تنها حدود 1 درصد از اعتبارات را می توان برای اجرای برنامه‌های کیفیت بخشی اختصاص داد .
ـ آموزش و پرورش در آغاز دولت یازدهم و برای شروع سال تحصیلی بالغ بر 600 میلیارد ریال کمبود منابع مالی برای تأمین مابه‌التفاوت حذف ارز مرجع و تهیه کاغذ مورد نیاز چاپ کتب درسی مواجه بوده است .
- انباشت مطالبات پرسنلی و رفاهی فرهنگیان طی دو سال گذشته که بالغ بر 970 میلیارد ریال شده است .
- ضعف در مدیریت منابع مالی و نظام پرداختهای پرسنلی باعث شده است تا اعتبار حقوق و مزایا در
سال جاری بالغ بر 600/16 میلیارد ریال شود.
ـ مصرف بی رویه اعتبارات رفاهی کارکنان باعث شده است تا اعتبار کافی برای پرداخت کامل حق بیمه طلایی کارکنان در 9 ماه منتهی به آغاز دولت یازدهم فراهم نشود . میزان بدهکاری یارانه بیمه طلایی فرهنگیان  مبلغ 2000 میلیارد ریال است.

مشارکتهای مردمی و مدارس غیردولتی
- اتخاذ سیاست های متناقض در آموزش و پروش از قبیل توسعه بی رویه مدارس نمونه دولتی و مدارس پرورش استعدادهای درخشان در مناطق مختلف کشور بدون توجه به تأثیر مخرب آن بر سرمایه گذاری مؤسسان مدارس غیرانتفاعی
- عدم اجرای موثر قانون اصلاح قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی به ویژه تأمین منابع مالی صندوق حمایت از مؤسسان مدارس غیرانتفاعی و یارا نه های تسهیلات بانکی پرداختی به آنان
- اعمال سختگیری های نامتعارف گزینش در زمینه به کارگیری نیروی انسانی مجرب در مدارس غیرانتفاعی
- کاهش کارآیی و اثر بخشی انجمن اولیا و مربیان ناشی از ابهامات جایگاه مدیریتی و حقوق و مالی پس از ادغام آن در سازمان مدارس غیردولتی و مشارکتهای مردمی و خانواده
فضا و تجهیزات آموزشی
- به دلیل عدم تعهدات دولت قبل ، پیمانکاران پروژه های آموزشی 2500 میلیارد ریال طلب دارند که همین موضوع باعث راکد شدن ادامه پروژه ها شده است.
- برای تکمیل قریب 6700 پروژه نیمه تمام ، بالغ بر 32000 میلیارد ریال کسری اعتبار می باشد.
- در هنگام تحویل دولت یازدهم 2000 میلیارد ریال مطالبات وزارت آموزش و پرورش برای تجهیزات گرمایشی ایمن و استاندارد پرداخت نشده بود .
رهبری و مدیریت
- تمرکز شدید برنامه ریزی های آموزشی و پرورشی به ویژه کم رنگ بودن نقش مدارس
- فقدان شبکه اطلاعات مدیریتی به روز و کارآمد متناسب با نیاز سیاستگذاری ها و برنامه ریزی ها
- اتخاد تصمیمات خلق الساعه بدون توجه به یافته های پژوهشی و نظرات کارشناسان و نخبگان
- کم توجهی به فرهنگ سازی ( درون سازمانی و برون سازمانی ) برا ی تحول بنیادین آموزش و پرورش
- سیاست زدگی در عزل و نصب مدیران

ادامه دارد....
نوع مطلب :
برچسب ها : عملکرد دولت در بخش فرهنگ، گزارش صدمین روز دولت تدبیر و امید، گزارش های صد روزه دولت، صدمین روز دولت تدبیر و امید، گزارش صدمین روز دولت تدبیر و امید بخش فرهنگ،
لینک های مرتبط :

نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


درباره وبلاگ


آذر مهدی زاده
آموزگار دبستان شهید صابون پز 2آموزش و پرورش ناحیه 1 کرمانشاه
سوابق پرسش مهر
سوم کشوری مطالعه و تحقیق پرسش مهر ۸۳
سوم کشوری فیلم کوتاه پرسش مهر ۸۸
اول شهرستانی وبلاگ نویسی سال های ۹۰ تا ۹۵
اول استانی وبلاگ نویسی پرسش مهر ۹۴
دوم استانی وبلاگ نویسی پرسش مهر ۹۳
اول ناحیه ۱ وبلاگ نویسی پرسش مهر ۹۷
اول استانی وبلاگ نویسی پرسش مهر ۹۷

مدیر وبلاگ : آذر مهدی زاده
نویسندگان
نظرسنجی
کدام مهارت در آموزش و پرورش باید در اولویت باشد؟آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

سرزمین خوبی ها

حاتم

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات